W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
zamknij

Ogólne Warunki Gwarancji


GWARANCJA NA OPONY GRUPA CONTINENTAL

 1. Continental Opony Polska Sp. z o.o. gwarantuje że wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt. 2 pkt .6 i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.
 2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.
 3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej. Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.
 5. COP załatwi reklamacje na wadliwe opony według własnego uznania tj.:
  • dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon
  • zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zalecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna
 6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI Za wyjątkiem przypadków o których mowa poniżej w pkt.7, rekompensatę z tytułu gwarancji przyznaje się do wysokości ograniczonej poprzez odliczenie wartości zużycia reklamowanej opony przy czym zużycie to oblicza się według następującego wzoru:

  • A = (1 - (B - 1,6mm(TW1) / C - 1,6mm(TW1))) * 100%

  • A - procentowy wskaźnik zużycia opony który zaokrągla się do pięciu procent
  • B - średnia głębokość bieżnika zmierzona w trzech punktach i wyrażona w milimetrach
  • C - głębokość bieżnika nowej opony wyrażona w milimetrach
  • .
 7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr64 poz.328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt.2 i pkt.6 - rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.
 8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.
 9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z:
  • nieprawidłowego przechowywania opon
  • założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana
  • użycia nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi
  • uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem
  • przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp.)
  • eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon
  • mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy)
  • uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.)
  • używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika
  • naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem
  • przeciążanie pojazdu
 10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.
 11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego.

GWARANCJA NA OPONY MICHELIN

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

 1. Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej są opony marki Michelin, BFGoodrich, Kleber, Kormoran, Tigar i Riken przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych zwane dalej Wyrobami.
 2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn.
 3. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OKRES GWARANCJI

 1. Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do poziomu wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty lub do 10 lat licząc od daty produkcji wyrobu.
 2. *TWI - wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika = 1,6 mm, umieszczony w kanałach na obwodzie opony, przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony.
 3. Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

 1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanego Wyrobu
  • przedłożenie Karty Gwarancyjnej
  • przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu
  • na żądanie przyjmującego reklamacje lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta
 2. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 3. Wszelkie reklamacje mogą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjna lub w punkcie sprzedaży ogumienia wskazanym przez Gwaranta.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.
 5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 6. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowa niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 7. W przypadku uznania reklamacji dokonuje sie wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy, jeżeli wada ujawniła się do 2 lat licząc od daty sprzedaży wyrobu. Jeżeli wada ujawniła się w późniejszym okresie następuje częściowe uznanie reklamacji proporcjonalnie do nie zużytej części bieżnika. W przypadku, gdy Gwarant nie ma możliwości wymiany Wyrobu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji Wyrobu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupu Wyrobu.
 8. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptacje warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

SYTUACJE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

 1. Niniejsza gwarancja nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.
 2. Niniejsza gwarancja nie są również objęte wyroby uszkodzone wskutek, miedzy innymi:
  • nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu, np. bez użycia pasty monterskiej
  • nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu
  • eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaściwej albo uszkodzonej obręczy
  • złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia
  • uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić, w tym w szczególności spowodowanych uderzeniem bieżnikiem, barkiem lub bokiem opony w przeszkodę
  • przeciążania Wyrobu i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (za wysokim lub zbyt niskim)
  • nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradacje gumy
  • nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta
  • nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania i przyspieszania powodującego spalanie bieżnika oraz jazdy z zablokowanymi kołami
  • wypadku drogowego
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu
  • użycia Wyrobu w zawodach sportowych lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego, w tym w szczególności amatorskich lub zawodowych wyścigów

WYMOGI EKSPLOATACYJNE OPON NA POJEŹDZIE

 1. W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poniższych zasad:
  • montować na pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu
  • montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości,konstrukcja, rzeźba bieżnika)
  • dla pojazdów z napędem na cztery koła tego samego rozmiaru, montować wszystkie cztery opony nowe oraz jednego typu (rozmiar, indeks, nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika)
  • opony po zamontowaniu na obręcz wyważyć dynamicznie
  • ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu, raz na miesiąc i przed każdą długą trasą
  • eksploatować Wyroby stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponach w odniesieniu do obciażenia eksploatacyjnego pojazdu, (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon, katalogu producenta oraz u Przedstawicieli Techniczno-Handlowych Grupy Michelin)
  • eksploatować Wyroby, stosując odpowiednie do rozmiaru Wyrobu rozmiary obręczy
  • montować i demontować Wyroby wyłącznie w autoryzowanych serwisach obsługi
  • eksploatować Wyroby z zachowaniem nominalnego obciążenia i ciśnienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej staranności
  • wyważać dynamicznie i rotować wyroby na pojeździe po przejechaniu od 7.000 km do 10.000 km
  • przy wyborze i zakupie Wyrobu zasięgać u sprzedawcy informacji o Wyrobie i sposobie jego eksploatacji

GWARANCJA NA OPONY GRUPA BRIDGESTONE, FIRESTONE, DAYTON

 1. Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy oraz udziela gwarancji według następujących zasad:
  • gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie
  • ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Sales Polska lub osobę upoważnioną przez Bridgestone Sales Polska
  • okres gwarancji dla wszystkich produktów wynosi 4 lata od daty sprzedaży. Dla pełnego zwrotu (wymiana opon) okres gwarancji wynosi 1 rok. Dla opon zakupionych wcześniej niż rok od daty uznanej reklamacji, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, zastosowana będzie metoda częściowego zwrotu, tzw. metoda pozostałej głębokości bieżnika (PGB), ustalona wg zużycia bieżnika
  • w przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt
 2. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej:
  • zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem
  • opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte)
  • opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, opony z niewłaściwie wypełnioną Kartą opony
  • zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używania niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia
  • zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi
  • uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg
 3. Rekompensata będzie przeprowadzana według następujących zasad:
  • w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem
  • rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. Metody PGB
 4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 5. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny spełniać następujące warunki:
  • wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy
  • wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów
  • standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane
  • w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone Sales Polska
 6. Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

GWARANCJA NA OPONY VREDESTEIN

 1. Firma Vredestein zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.
 3. Vredestein udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty produkcji Produktu lud od momentu osiągnięcia całkowitego zużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur
  • eksploatacji produktu niezgodnie z niego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu, w tym montażu na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie lub wymiarze innym, niż zalecane przez Producenta
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy
  • niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyspieszania
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w szczególności nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo – gumowych, sprężyn, resorów i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych
  • eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta
  • wszystkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych
  • użycia w zawodowych sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego
  • zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostałymi poza kontrola producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp
 5. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu ogumienia.
 6. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do miejsca jego zakupu.
 7. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji Nabywca ma prawo:
  • do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu.
  • do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu Produktu, cenę detaliczna Produktu.
 8. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem wad Produktu stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.
 9. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

GWARANCJA NA OPONY NOKIAN

 1. Producent gwarantuje nienaganną jakość opon NOKIAN i zapewnia bardzo dobre warunki trakcyjne przez czas użytkowania w okresie gwarancyjnym.
 2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od daty produkcji. Reklamacje należy składać w punkcie zakupu opon w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady wraz z dowodem zakupu. O ile wada opony jest widoczna tylko po napompowaniu reklamowaną oponę należy dostarczyć wraz z felgą, na której była eksploatowana. Gwarancja zgłoszona po terminie podlega odrzuceniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, z wyjątkiem przypadków, gdy opona musi zostać zbadana w laboratorium producenta. W takim przypadku sprzedający poinformuje kupującego o przekazaniu opon do badania, co skutkować będzie wydłużeniem okresu załatwiania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Gwarancją nie są objęte opony bez numeru DOT oraz w przypadku, gdy wady są skutkiem: nieprawidłowej techniki jazdy, nieprawidłowego przechowywania opony, nieprawidłowego montażu i demontażu opon, eksploatacji w sposób niezgodny z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony, uszkodzeń mechanicznych takich jak: przecięcie, przebicie, uszkodzenie w skutek uderzeń o przeszkodę, uszkodzenia celowego, trwałego uszkodzenia/zużycia w wyniku eksploatacji przy nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu w oponie, uszkodzonych obręczach, hamulcach, wypadku drogowego, niewłaściwego zastosowania opony, zastosowania niewłaściwego rozmiaru dętki, uszkodzeń chemicznych, naprawiania opon, naturalnego procesu starzenia się gumy.
 4. Gwarancja nie obejmuje również zużycia bieżnika poniżej głębokości TWI.
 5. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad, o ile wada została zgłoszona w terminie do 2 lat od daty zakupu. W przypadku zgłoszenia wady w okresie powyżej dwóch lat od daty zakupu, kupujący otrzyma zwrot ceny nabycia pomniejszonej o kwotę stanowiącą koszt zużycia reklamowanych opon, bądź nowe opony, o ile kupujący jednocześnie dokona wpłaty kwoty odpowiadającej procentowemu kosztowi zużycia opony.
 6. Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej według następującego wzoru:
 7. Producent nie odpowiada za szkody, niedogodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nie używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji.

GWARANCJA NA OPONY GRUPA PIRELLI

 1. Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opon i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji na okres 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji.
 2. W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad.
 3. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyna była wada fabryczna.
 4. Po upływie okresu gwarancji do okresu 48 miesięcy od daty produkcji - klient może uzyskać zwrot części ceny ofertowej obowiązującej w dniu sprzedaży opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częściowego rozliczenia tj:
  • za zużytą część wyrobu koszty ponosi klient
  • za część niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant
  • podstawą ustalenia należności jest pozostała średnia wysokość rzeźby bieżnika opony wynikająca z pomiaru w 3- ech miejscach na obwodzie
  • pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta
 5. Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:
  • założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon
  • złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia)
  • uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem (nieprawidłowe ciśnienie, ponadnormatywne obciążenie opony)
  • gdy uszkodzenie powstało podczas transportowania towaru, przez osoby trzecie lub klienta
  • gdy uszkodzenie powstało przy głębokości rzeźby bieżnika równej lub mniejszej niż 1,6 mm
 6. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt z punktem zakupu towaru. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw

GWARANCJA NA OPONY GRUPA GOODYEAR

 1. Firma Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Falken) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica), zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony.
 2. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak poniżej:
  • opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji
  • opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat
  • opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
  • wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta
  • dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
  • zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%
 4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
 5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
 7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika TWI.
 8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
  • nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur
  • używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi
  • nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta
  • eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami
  • jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami
  • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nie wyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP)
  • eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim)
  • nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego
  • przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp
  • szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania"
  • odłupania, wyszarpania gumy bieżnika
  • umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony
  • naturalnego procesu starzenia się gumy
 9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 11. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6 mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. W przypadku zakupu detalicznego prosimy o zachowanie paragonu z podanym numerem; transakcji. Paragon stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych. W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt i dostarczenie wadliwej opony na obręczy koła. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

II. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

 1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie nową a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony.
 2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru:

  • 100 [1-(aktualna głębokość rzeźby w mm) / (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)]%