W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
zamknij

Regulamin


I. Wstęp

 1. Właścicielem Sklepu działającego pod adresem www.handlomix24.pl jest Handlomix Robert Cieślak, z siedzibą w Gdyni, ul.Polskiego Czerwonego Krzyża 9/20, 81-621 Gdynia, NIP 586-147-54-92, zwany dalej Sprzedawcą.

II. Ogólne zasady dokonywania zakupów

 1. Realizacja sprzedaży odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Z oferty może korzystać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, zwana dalej „Klientem”.
 3. Składać zamówienia Klienci zarejestrowani i zalogowani na stronie internetowej.
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
 5. Klientów korzystających z usług www.handlomix24.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty , wycofywania starych modeli, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.hndlomix24.pl na której zamieszczono ofertę handlową do składania zamówień.
 2. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Klient składa (kompletuje) zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu produkty oferowane do sprzedaży po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka" obok zdjęcia produktu. Skompletowanie całego zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie". Oznacza to złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy na wskazanych w zamówieniu warunkach.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji (zawarcie umowy) następuje w formie mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia przesłanego na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w podczas rejestracji w sklepie www.handlomix24.pl.
  Oferta Klienta wiąże (jest ważna) do następnego dnia roboczego, w którym Sprzedawca realizuje zamówienia do godziny 16:00. Oznacza to, że brak potwierdzenia zamówienia do następnego dnia roboczego do godziny 16:00 od jego złożenia i nieskontaktowanie się pracownika sklepu z Klientem ( e-mail lub telefon ) w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia zamówienia do realizacji (zamówienie nie będzie realizowane)
 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o terminie dostępności tego towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru niedostępnego w chwili złożenia zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, tj. w przypadku zmiany cen przez producenta. Zamawiający podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.

IV. Ceny i płatność

 1. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny netto i brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Podstawową ceną jest cena netto.
 2. Strony są związane ceną towaru wskazaną w potwierdzonym zamówieniu. Oznacza to, że późniejsza zmiana ceny towaru nie ma wpływu na warunki realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem 3 ust.5 Regulaminu.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
  Oryginał faktury VAT jest dołączany do paczki i wysyłany wraz z zamówionym towarem.
 4. Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w jeden ze sposobów sposób określonych na stronie internetowej platformy . Wyboru formy płatności Klient dokonuje w zamówieniu.

V. Realizacja dostaw

 1. Dostawy na terenie kraju realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD i DHL).
 2. Zamówienia dostarczane będą pod adres i w terminie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 3. Termin dostawy nie może być krótszy niż czas dostawy firmy kurierskiej, tj. 2 dni robocze od dnia potwierdzenia zamówienia.
 4. Sprzedawca dołoży starań w celu maksymalnego skrócenia czasu dostawy.
 5. Koszt dostawy ponosi Klient.
 6. Koszt dostawy zależy od aktualnego cennika firmy kurierskiej i jest podawany w 9 niniejszego Regulaminu. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 7. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy Klient zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami przechowywania przesyłki w oddziale firmy kurierskiej.
 8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia towaru w terminie oraz za szkody powstałe w transporcie - wynikające z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.
 11. Klient przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.
 12. W przypadku niezgodności, Klient sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

VI. Koszty dostawy

Opony osobowe, dostawcze, 4x4 po wpłacie na konto

 • 4 szt. i więcej - gratis
 • 1-2 szt. - 15,00 zł netto
 • 3 szt. - 30 zł netto
 • pobranie
 • 35 zł + 5zł pobranie do 31,5kg

Opony ciężarowe, rolnicze, przemysłowe po wpłacie na konto

 • 4 szt. i więcej - gratis
 • 2-3 szt. - 100zł netto

Felgi ciężarowe po wpłacie na konto

 • 4 szt. i więcej - gratis
 • 1-3 szt. - 100,00 zł netto

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Odstąpienie następuje przez wysyłanie na adres, na który złożono zamówienie, wiadomości e-mail wraz z numerem zamówienia, zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia już zrealizowanego, Klient ponosi ewentualne koszty transportu wynikające z jego realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub telefonicznie przez pracownika Sprzedawcy.

VIII. Gwarancje i reklamacje

 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Zasady i okres gwarancji na towary udostępnione w sklepie internetowym określa karta gwarancyjna dołączona do produktu i udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są oględziny towaru Klient zostanie poinformowany przez gwaranta o sposobie dostarczenia towaru.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne, celem zarejestrowania na stronie sklepu i składania zamówienia.
 2. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na stronie sklepu internetowego , Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 3. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na stronie sklepu internetowego , Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę w przyszłości jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania., Sprzedawca w razie stwierdzenia niezgodności danych osobowych ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sprzedawca na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie na adres Handlomix ul.P.C.K 9/20 81-621 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@handlomix24.pl
 6. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2018
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższego Regulaminu. Każdorazowo po zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klientów drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji na stronie internetowej sklepu.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 4 nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

XI. Kontakt

 1. Robert Cieślak
 2. kontakt@handlomix24.pl